سرسیم دوراهی روکش دار (رابط)

سرسیم دوراهی روکش دار (رابط)

اتصالات الکتریکی